Thông tin thanh toán – tài khoản ngân hàng để chuyển khoản, hình thức giao, gửi và nhận hàng
giao hàng khi sửa xong,
nhận hàng gửi từ các tỉnh đến sửa